มาตรฐานน้ำมันยูโร 5

น้ำมันยูโร 5

คําว่า ยูโร มาจากคําว่า ยุโรป ซึ่งในที่นีหมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป โดยกลุ่มประเทศเหล่านีได้ ได้มีการวางกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สําหรับในด้านการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งนั้น ได้มีการกําหนดมาตรฐานไอเสียสําหรับยานพาหนะ ควบคู่กับมาตรฐานของเชื้อเพลิง โดยมาตรฐานเชื้อเพลิงที่ได้กําหนดไว้นั้น ได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

น้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ในประเทศไทยนั้นโรงกลั่นจะสามารทำได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2023 โดยในปัจจุบันนี้บางโรงกลั่นสามารถผลิตน้ำมันบางส่วนได้มาตรฐานยูโร 5 ได้แล้วเช่นกัน

บริษัท PAC แบรนด์ชั้นนำของเครื่องทดสอบน้ำมันปิโตรเลียม ได้ผลิตเครื่องรุ่นใหม่สำหรับการทดสอบค่า Total Sulfur และ Total Nitrogen ในน้ำมันเชื้อเพลิง และสารเคมีอื่นๆในสภาวะ ของเหลว และแก๊ส เครื่องมือรุ่น ElemeNtS ใช้หลักการในการทดสอบ Sulfur ด้วย Ultra Violet Fluorescence (UVF) และทดสอบ Nitrogen ด้วย Chemiluminescence (CLD)

เครื่อง ElemeNtS สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดตัวอย่างแก๊สรุ่น Accura ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณตัวอย่างแก๊สที่ฉีดให้คงที่ทำให้ได้ค่าการทดสอบซ้ำที่แม่นยำ และมีอุปกรณ์ Liquid Autosampler ฉีดตัวอย่างของเหลวรุ่น 749 ที่ควบคุมการฉีดตัวอย่างของ Syringe ด้วยแรงที่คงที่ และสามารถสั่งดูดตัวอย่างเพื่อทดสอบจากแต่ละ Vial ได้

ElemeNtS มีหน้าจอมอนิเตอร์ที่หน้าตัวเครื่องเป็นจอแบบ touchscreen 10 นิ้ว หรือสามารถสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ มี Particle filters, membrane dryer และ Scrubber ที่ด้านหน้า สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงและทำการเปลี่ยนได้เมื่อสมควร และยังมีการเพิ่ม Vacuum pump เพื่อรักษาความดันในระบบให้คงที่ ทำให้ baseline คงที่ และมี Integration area ในการวิเคราะห์แม่นยำมากขึ้น

Total Sulfur and Total Nitrogen Analyzer

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ptsales@chemihouse.com

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top