Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

พลังงานทนแทน ยังจำเป็นหรือไม่

  • On 10/02/2021
  • Biogas, Biomass, Bomb Calorimeter, Sundy, ค่าพลังงานความร้อน, ชีวมวล, ถ่านหิน, พลังงานชีวมวล, พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก, อุตสาหกรรมถ่านหิน, เครื่องทดสอบด้านชีวมวล, เครื่องทดสอบด้านถ่านหิน

พลังงานทนแทน ยังจำเป็นหรือไม่

เนื่องจากในปัจจุบัน ราคาน้ำมันนั้นลดลง ตั้งแต่ในสถานการณ์โควิด 19 เกิดขึ้น จึงได้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่า พลังงานทนแทน ยังจำเป็นหรือไม่?  แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทำความรู้จักกับ พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทนก่อน

พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน คืออะไร

พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ได้มาจาก กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานจากมหาสมุทร และพลังงานชีวมวล  บทบาทของ พลังงานหมุนเวียน ยังคงเพิ่มขึ้น ในภาคการผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อน และความเย็น และภาคการขนส่ง

พลังงาน ชีวมวล (Biomass)

พลังงานชีวมวล (Biomass)

พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงที่มาจาก พืชหรือสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร เหล่านี้ ใช้เผาให้ความร้อนได้ และนำความร้อนนี้ ไปปั่นไฟฟ้า

เนื่องจาก ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุที่เหลือใช้จำนวนมาก ( เทียบได้กับ น้ำมันดิบปีละ ไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตร ) จึงควร นำวัสดุเหลือใช้พวกนี้ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ ในลักษณะของการผลิตร่วม (Co-generation) ซึ่งมีใช้อยู่หลากหลาย ในต่างประเทศ

วิธีดังกล่าวนี้ จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่งพลังงานในประเทศ ทั้งนี้อาจรวมถึง การใช้ไม้ฟืน จากโครงการปลูกไม้โตเร็ว ในพื้นที่นับล้านๆไร่ สำหรับผลิตผลจากชีวมวล หรือในลักษณะอื่น ที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น แอลกอฮอล์จาก มันสำปะหลัง ก๊าซจากฟืน (Gasifier) ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือ จากการเกษตร (Biogas)

ในส่วนของขยะ หากมีความคุ้มค่า ในเชิงพาณิชย์ ก็อาจนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กระบวนการแปรรูป จากชีวมวล ไปเป็นพลังงาน

ในปัจจุบัน พลังงานประเภทชีวมวล กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล จัดเป็นการลงทุน ที่มีต้นทุนการผลิต ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับ พลังงานประเภทอื่น กระบวนการแปรรูป พลังงานชีวมวล ไปเป็น พลังงานรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

พลังงานทนแทน ยังจำเป็นหรือไม่

พลังงานหมุนเวียน

  1. การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) เมื่อนำ ชีวมวลมาเผา จะได้ความร้อน ออกมาตามค่าความร้อน ของชนิดชีวมวลนั้นๆ ความร้อนที่ได้ จากการเผา สามารถนำไปใช้ในการ ผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และจะนำไอน้ำความดันสูง ไปใช้ขับ กังหันไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป ตัวอย่าง ชีวมวลประเภทนี้ คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม้เป็นต้น
  2. การผลิตก๊าซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปลี่ยน เชื่อเพลิงแข็ง หรือชีวมวล ให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เรียกว่า แก๊สชีวมวล (Biogas) มีองค์ประกอบ ของแก๊สมีแทน แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถนำไปใช้ สำหรับกังหันแก๊ส (Gas turbine)
  3. การหมัก (Fermentation) เป็นการนำชีวมวลมาหมัก ด้วยแบคทีเรีย ในสภาวะไร้อากาศ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวมวล ถูกย่อยสลาย และแตกตัว เกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas) ที่มีองค์ประกอบของ แก๊สมีเทน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ สำหรับผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ขยะอินทรีย์ มูลสัตว์ น้ำเสียจากชุมชน หรืออุตสาหกรรมเกษตร เป็นแหล่งวัตถุดิบ ทางชีวมวลได้

Credit : www. bu.ac.th

 ถึงแม้ในปัจจุบัน ราคาน้ำมัน มีราคาที่ถูกลง แต่พลังงานทางชีวมวล ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ เนื่องจาก พลังงานแต่ละชนิด มีจุดเด่น และการนำไปใช้ ที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยนั้น มีโรงไฟฟ้าหลายแห่ง ที่เป็นโรงไไฟ้าจากถ่านหิน หรือชีวมวล เพราะการนำถ่านหิน หรือชีวมวล มาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้านั้น จะให้ค่าพลังงานที่คงที่ และต้นทุนต่ำ ชีวมวลยังเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้กันเยอะ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูปบางชนิด

ชีวมวล ยังเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่เรานำเศษเหลือใช้ ในกระบวนการต่างๆ มาผลิตเป็นชีวมวล ทำให้ ไม่ต้องทำลาย สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในปัจจุบัน การนำชีวมวลไปใช้นั้น มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนำไปใช้โดยตรง นำไปอัดเป็นเม็ด หรือแท้กระทั่งผ่านกระบวนการ Torre faction จนกลายเป็น ชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (Black pallet) ที่ให้ค่าความร้อนเทียบเท่ากับถ่านหิน แต่สามารถลดมลพิษ ทางอากาศได้

เครื่องมือทดสอบ ด้านถ่านหิน และชีวมวล

เมื่อมีการใช้ ถ่านหิน หรือชีวมวล ความจำเป็นอย่างหนึ่ง ที่โรงงานอุตสาหกรรมควรมี คือ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง เนื่องจากว่า เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการซื้อขาย และเครื่องมือทดสอบคุณภาพ จะเป็นตัวชี้วัดว่า ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไฟฟ้า หรือพลังงานนั้น ได้กำไรสูงสุด หรือไม่ เพราะถ้าเรา รู้ค่าพลังงานความร้อน ที่แท้จริงของเชื้อเพลิง หรือค่าความชื้นของเชื้อเพลิง ที่ซื้อมา ก็ทำให้สามารถ บริหารจัดการค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้น ตลอดกระบวนการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

โดยทาง Chemical House นั้น เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือทดสอบ ในด้านพลังงานถ่านหิน และชีวมวล แบรนท์ Sundy จาก ประเทศจีน เป็นบริษัท ที่จำหน่ายเครื่องมือ ทดสอบด้านถ่านหิน และชีวมวล หลากหลายประเภท

Sundy จะมีทั้งในส่วน เครื่องเตรียมตัวอย่าง เช่น Pulverizer, Hammer crusher, Sieve shaker หรือ จะเป็นด้านเครื่องวิเคราะห์ เช่น Bomb Calorimeter, Sulfur Analysis, CHN Analysis, Ash Fusion, Proximate Analysis หรือจะเป็นในส่วนการเก็บตัวอย่างด้วยระบบ Automatic (Sampling System)

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ppsales@chemihouse.com หรือ โทร 02-184-4000

13,852 total views, 16 views today