Carbon Credit

การคำนวณ Carbon Credit จากการใช้ SAF (Sustainable Aviation Fuel)

สืบเนื่องจากบทความก่อน ที่กล่าวถึง SAF (Sustainable Aviation Fuel) ว่ามีความสำคัญต่อ Net Zero และนโยบายด้านพลังงานที่ยังยืนอย่างไรนั้น บทความนี้จะกล่าวถึง การคำนวณ Carbon Credit จากการใช้ SAF ตามโครงการ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย 

Green House Gas Emission

โดยปกติ แต่ละบริษัท หน่วยงาน หรือโรงงาน ที่มีกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) จะได้รับอนุญาตให้สามารถปล่อย GHG ได้ในค่าที่กำหนด (Carbon Credit Limit)
 • หากบริษัทไม่สามารถจัดการให้การปล่อย GHG อยู่ในกำหนดได้ จะต้องมีการไปซื้อ Carbon Credit จากบริษัทอื่นๆ หรือทำกิจกรรมใดๆที่ช่วยลดการปล่อย GHG เพิ่มเติม เช่นการปลูกป่า การใช้เชื้อเพลิงสะอาด
 • ในทางกลับกัน หากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้การปล่อย GHG ต่ำกว่า Carbon Credit Limit ที่กำหนด ก็จะสามารถนำ Carbon Credit ที่เหลือนี้ ไปขายให้กับทางบริษัทอื่นๆได้

Carbon Credit,Greenhouse gass

SAF เป็นเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน ที่ให้ค่าการปล่อย GHG ต่ำกว่าเชื้อเพลิงการบินทั่วไป (Fossil Jet Fuel) ซึ่งทำให้หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจ SAF เป็นอย่างมาก เพราะ ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภาพลักษณ์และความยั่งยืนในธุรกิจการบิน และยังสามารถทำไปหักลบ Carbon Credits ได้อีกด้วย ได้แก่
 • ผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Producers) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจำหน่าย Sustainable Aviation Fuel การลงทุนในเทคโนโลยีและการผลิตเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต
 • สายการบิน (Airlines) เป็นผู้ใช้เชื้อเพลิงการบินโดยตรง การหันมาใช้ Sustainable Aviation Fuel จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสายการบิน รวมถึงสามารถดึงดูดลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
 • สนามบิน (Airports) สามารถส่งเสริมการใช้ SAF โดยการจัดหาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สถานีเติมเชื้อเพลิง การส่งเสริมการใช้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการบินและชุมชนท้องถิ่น
 • รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล (Government and Regulatory Agencies) สามารถสร้างนโยบายและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนในการคำนวณคาร์บอนเครดิตจาก SAF ใน CORSIA

 1. การกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงการบินทั่วไป (Baseline Emissions):

  • คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงการบินทั่วไป (Jet Fuel) โดยใช้ค่าเริ่มต้น (Default Value) ที่กำหนดโดย ICAO หรือใช้ค่าจริงจากการวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life Cycle Analysis – LCA)
 2. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก Sustainable Aviation Fuel:

  • คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ค่าที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผ่านการวิเคราะห์วงจรชีวิต (LCA)
 3. การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างเชื้อเพลิงการบินทั่วไปและ SAF:

  • หาความแตกต่างของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการใช้เชื้อเพลิงการบินทั่วไปและ Sustainable Aviation Fuel เพื่อหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
 4. การแปลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นคาร์บอนเครดิต:

  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คำนวณได้จะถูกแปลงเป็นคาร์บอนเครดิต โดยใช้หน่วยการวัดเป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonsCO2 equivalent)

สูตรในการคำนวณ

กำหนดให้:

 • Ebaseline​ คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงการบินทั่วไป (kg CO2e)
 • ESAF​ คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Sustainable Aviation Fuel (kg CO2e)
 • Vfuel​ คือปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 • คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงการบินทั่วไป

1. คำนวณการปล่อย Greenhouse gas จาก Fossil Jet Fuel

Ebasline = EFJetfuel× Vfuel

EFJetFuel​ คือค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงการบินทั่วไป (kg CO2e ต่อหน่วยปริมาณเชื้อเพลิง)

2. คำนวณการปล่อย Greenhouse gas จาก Sustainable Aviation Fuel

ESAF = EFSAF × Vfuel

EFSAF​ คือค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก SAF (kg CO2e ต่อหน่วยปริมาณเชื้อเพลิง)

3. คำนวณการลดการปล่อย GHG (Emission Reduction)

Emission Reduction = Ebaseline − ESAF

4. แปลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นคาร์บอนเครดิต

Carbon Credits=Emission Reduction/1000

(แปลงจาก kg CO2e เป็น tCO2e โดยการหารด้วย 1000)

 

สามารถติดตามรายละเอียด เกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไป หรือ Fossil Jet Fuel และ Sustainable Aviation Fuel ได้ที่  www.chemihouse.com หรือติดต่อ ptsales@chemihouse.com

อ้างอิง

ICAO

IATA

World Economic Forum

สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-184-4000 Chemical House

สอบถาม Add Line OA หรือ Add line จาก QR Code ด้านล่าง

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top