News

แนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน มีการรั่วไหลของสารเคมี

เอกสารความปลอดภัยกับการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี : จากข่าวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้มีข่าวเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์และมี การรั่วไหลของสารเคมี ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางชายฝั่งในเบื้องต้น มีค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Total VOCs) อยู่ในช่วง1.2-2.4 ppm ค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) อยู่ในช่วง 0.92-1.96 […]