Articles

พลังงานทดแทน ยังจำเป็นหรือไม่

พลังงานทดแทน ยังจำเป็นหรือไม่?ในยุคปัจจุบันที่มีทางเลือกหลากหลาย แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทำความรู้จักกับ พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทนก่อน พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน คืออะไร พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ได้มาจาก กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ […]