Articles

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ แรงเสียดทาน

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ แรงเสียดทาน หรือ Coefficient of Friction (COF) นั้นสามารถทดสอบได้ทั้งใน พลาสติกฟิล์ม กระดาษ บอร์ด พวกวัสดุที่นำมาทำเป็น Packaging ต่างๆ โดยการ COF นั้น จะเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมิน การใส่สารเคมี หรือ […]