News

A Breath of Clean Air

Our Bulletin issue 20-002 is now released!!! หลายปีให้หลังมานี้ ประเทศไทยประสบกับปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยมลภาวะหลักมาจากแก๊สอ็อกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่ามีมาตรการต่างๆออกมามากมายในระยะหลังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยกำลังเตรียมการตอบสนองมาตรการนานาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น EURO 5, EURO 6 หรือ IMO2020 […]