Activities, News

EURO 5 Standard and ElemeNtS Analyzer

คําว่า ยูโร มาจากคําว่า ยุโรป ซึ่งในที่นีหมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป โดยกลุ่มประเทศเหล่านีได้ ได้มีการวางกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับในด้านการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งนั้น ได้มีการกําหนดมาตรฐานไอเสียสําหรับยานพาหนะ ควบคู่กับมาตรฐานของเชื้อเพลิง โดยมาตรฐานเชื้อเพลิง Euro 5 ที่ได้กําหนดไว้นั้น สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่อง ElemeNts มีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำมันมาตรฐานยูโร 5 […]